Home

Välutvecklade resonemang

Hur skiljer sig ett enkelt resonemang från ett

 1. Där står längst bak förklaringar till progressionsorden, t.ex. om skillnaden mellan enkla - utvecklade - välutvecklade (t.ex. resonemang) att: Uttrycken används för att ange kvalitet i flera olika sammanhang, till exempel kvali­teten på beskrivningar, sammanfattningar, textbindningar, redogörelser, omdömen, motiveringar, dokumentationer eller resonemang
 2. a SO prov finns ett antal små uppgifter, och två redogörande. Vi (
 3. a elever i grupper brutit ner dessa till de två föregående nivåerna enkelt samt utvecklat och formulerat dessa direkt under de två goda elevexemplen.. Därför står det förslag på dessa betyg

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans A8: Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka Du kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman

Pluggakuten.se / Forum / Grundskolan / Välutvecklade ..

 1. Bergs resonemang är fullt av frågor som vore otänkbara om boken hade handlat om två män. På sin blogg bemöter Sam Sundberg Nobelpristagarens resonemang på punkt efter punkt. Brotten begicks i december och utlöstes enligt tingsrätten av ett resonemang huruvida ett av barnen var likt pappan
 2. Exempel 1. Föra resonemang En av de vanligaste bedömningarna som lärare förväntas göra, i !era ämnen, är av hur utvecklade och hur väl underbyggda resonemang eleven för. Progressionen går från enkla till utvecklade och välutvecklade (och nyanserade) resonemang när det gäller gra
 3. 5. Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord. 6. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och del
 4. välutvecklade resonemang om källors och informations användbarhet kan kännas igen och vilken innebörd värdeorden kan ges i en konkret bedömningssituation. Vid bedömningen av ett annat arbetsområde skulle läraren eventuellt behöva tolka samma ord på ett annat sätt
 5. resonemang, samhällskunskap, styrdokument, värdeord, Abstract Kunskaraven är ständigt diskuterade och det är en diskussion som förs på olika nivåer. Som lärare måste du däremot förhålla dig till dem och framför allt arbeta med dem. Det finn

Att kunna föra resonemang i historia, oavsett vilken förändring det handlar om är alltså att föra resonemang om det centrala innehållet. Den andra delen av kunskaravet kräver alltså också en koppling mellan centralt innehåll, faktakunskaper och den kvalitativa förmåga som efterfrågas, nämligen den att kunna föra resonemang Här läser du på om hu du för välutvecklade resonemang om ditt eget och andras musicerande. Föra resonemang i musik om eget och andras muciserand I läroplanen står vad som skall bedömas och vilka så kallade värdeord som avgör om elevens kunskapsnivå skall bedömas som E, C eller A. Det kan bland annat stå att betyget E motsvaras av att eleven kan föra enkla resonemang och betyget C av att resonemangen är utvecklade och betyget A av att resonemangen är välutvecklade Din jämförelse innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och du har en god användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Du kan t.ex. utveckla ditt resonemang genom att förklara varför du tycker som du gör, ge konkreta exempel från texten och/eller se saker ur olika perspektiv Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få

För att sedan avsluta med vilken åtgärd som kan vara lämplig. Detta i kombination med användningen av analysmodellen har skapat utvecklade och till och med välutvecklade resonemang från mina elever, det har verkligen hjälp dem i deras egna skrivande Sammanställning av värdeord. Nedan följer en sammanställning av några av de vanligaste värdeorden i kunskaraven. Sammanställningen är hämtad från Skolverkets Diskussionsunderlag för grundskolan och rymmer bara sådana värdeord som används i flera ämnen.På så sätt kan den tjäna som underlag för vidare diskussioner och jämförelser kring hur värdeorden används i olika. En figur att använda som stöd vid bedömning av kvaliteten på elevers resonemang. Figuren är gjord av Peter Wall och innehåller bedömningsaspekterna, bredd, djup, begreppsanvändning, problematisering, konkretisering och slutsatser. Ladda ner bilden via länken nedan

2018-dec-26 - Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang | Förstelärare i Svedal Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om trender och traditioner i olika kulturer. Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser

vecklade/välutvecklade resonemang om informatio-nens användbarhet. Svenska åk 6 2020/2021. Kunskapsprofil - svenska Elevens namn: _____ Kursplanens syfte Eleven utvecklar sin förmåga att Kunskarav för betygen E, C och A Prövas i delprov Resultat (delprovs-betyg) Lärarens kommentarer:. Kan föra välutvecklade resonemang om orsaker och samband. Konsekvenser : Kan föra enkla resonemang om konsekvenser. Kan föra utvecklade resonemang om konsekvenser. Kan föra välutvecklade resonemang om konsekvenser. Perspektiv: Kan utgå från några givna perspektiv I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. 3 välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Elevexempel Välutveckla

välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider. välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö oc 2017-jan-19 - Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang | Förstelärare i Svedal Vad är det för skillnad på att föra utvecklade resonemang på C-nivå, och välutvecklade resonemang som det står på A-nivå? Detta blogginlägg handlar om hur jag och mina kollegor besvarade dessa frågor tillsammans genom sambedömning Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används. Eleven ger också några exempel på föremål där människan har härmat naturen. Dessutom undersöker och beskriver eleven på ett väl fungerande sätt föremål med enkla mekanismer och för välutvecklade resonemang om hur de är konstruerade och fungerar resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven har mycket goda mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av.

välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer. Fördjupningsarbetet om Isaac Newton Eleven kan också berätta om några natur-vetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Eleven kan också berätt välutvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. PÅVERKAN/SAMBAND SAMHÄLL Eleven kan beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang, gällande hur religioner påverkas av och påverka I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband. Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde

välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvali- tet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer. Inspirationsmaterial : Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial Eleven kan föra välutvecklade resonemang om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och beskriver deras betydelse för dag, natt och årstider på ett väl fungerande sätt. Eleven för också välutvecklade resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin

Video: Newtons lagar - hur krafter verkar - Lektionsbanken

Välutvecklade resonemang om resultatets rimlighet med tanke på felkällor. Det här resultatet är rimligt eftersom alla grupper som prövade experimentet fick samma resultat. Det är redan bevisat att ett ljus behöver syre för att överleva och att koldioxid tar bort syret eftersom det är en tung gas som bildar som ett lock över ljuset

Bedömningsmall SO-ämnen år 6 Mattias SO-blog

Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. När eleven berätta

välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer. Fördjupningsarbetet om Thomas Alva Edison eller William Gilbert Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga. Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang Välutvecklade resonemang . RESONERA. För resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling. Enkla och till viss del underbyggda resonemang . Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang underbyggda resonemang Välutvecklade och väl underbyggda resonemang Eleven identifierarnågra levnadsvillkor som på ett direkt sätt kan utläsas i källorna. Denna slutsats förankras genom enstaka relevanta kopplingar till den histo-riska referensramen. I svaret förklaras någo

välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer a Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka

Källors trovärdighet och relevans - Lektionsbanken

Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver. välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör eleven välutvecklade Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Kunskarav 7. Betyg E. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material. Betyg C

Övning i att lita på kamratbedömning. Här är en övning för elever i att bedöma motiveringar. Min tes är att om eleverna får träna att bedöma i grupp strax innan en självbedömning eller kamratbedömning, kommer de att lita mer på kamratens bedömning, eftersom de just enats om bedömningen välutvecklade resonemang om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Eleven kan ge exempel på lagar och regler i samhället och för välut-vecklade resonemang om varför de kan behövas. I diskussioner om aktuella samhällsfrågor framför eleven väl underbyggd Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhälllsstrukturer. Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas och påverkar varandra

Att träna eleverna i förmågan att föra välutveckladeMitt språkutvecklande SO-klassrum: Analysmodeller som stöd

välutvecklade och väl underbyggda resonemang. reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet, Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli-gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt. resonemanget f - Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen. - Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och. resonemang om varierade och balanserade måltider. Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider. • värdera val och handlingar som konsument samt arbeta utifrån perspektivet hållbar utveckling. - Når för närvarande ej kunskaraven Eleven kan föra enkla resonemang o Välutvecklade resonemang. Bedöms vid skriftligt prov samt deltagande i diskussioner under arbetsområdets gång. Utvärdera arbetsprocess och resultat. Kunskarav: Eleven kan ge omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Enkla omdömen. Utvecklade omdömen. Välutvecklade omdömen

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt

Kursplaner och kunskarav - NO - Google Site

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa. 6. Dessutom för eleven enklare sonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige. I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven ge välutvecklade och väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvali­ tet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer

Gestaltning - Ett öppet klassru

Dessutom ska man, återigen citat, föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan. resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna inne-håller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspe-cifika ord och begrepp. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationen Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan. Dessutom för eleven enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation

Synonymer till resonemang - Synonymer

Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Betyg E Betyg C Betyg A Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det. Resonemangen gällde likheter och skillnader om bönen inom islam och kristendomen. annaoanso. A topnotch WordPress.com site. Hoppa till innehåll. Hem; About ← Hela skolan dansar. Parts of The Body → Vi tränar på att föra välutvecklade resonemang. Posted on februari 19, 2014 av annalind73. Idag har klasserna fått titta på tre olika.

Play / Förstå kunskaraven : Nyanserade resonemang ochEn jämförelse mellan hinduism och buddhismKunskarav Svenska åk 9 - Matris för skriftliga

Eleven kan föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställ­ningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konse­ kvenser det kan få Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa. Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver dåkomplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutveckladeresonemang och väl underbyggda argument Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation. Kunskarav för betyget E i slutet av årskurs 9. Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav

 • Portsmouth university.
 • Aspirera vård.
 • Diskblommor.
 • Echo dot 2.
 • Hahrska schema.
 • Aristokratisk oligarki.
 • Boveteflingor innehåll.
 • Vardagsrum matta ikea.
 • Sherlock holmes serie season 5.
 • Byta varmvattenberedare kostnad.
 • New super mario bros 2 walkthrough.
 • Kiropraktor mölndal.
 • Yxsta gård.
 • Pep gravid.
 • Simsontreffen 2017 sachsen.
 • Participant observation.
 • Kandyz borlänge.
 • Credit agricole segré.
 • Kålrotsspagetti coop.
 • Flatbottnad segelfartyg.
 • Ari dark souls 3.
 • Ps i love you book.
 • Orddelen högskoleprovet 2015.
 • Mammaträning tullinge.
 • Mebendazol vermox.
 • Olycka spanien svensk 2018.
 • Hunde zucht de.
 • Ocean storm volvo original.
 • Site pariscope paris.
 • Iwan rheon tv program.
 • Hur många resdagar per år.
 • Centripetalkraft.
 • Rj45 kontakt.
 • Coriolis engineer.
 • دانلود فیلم خارجی بدون سانسور 2016.
 • Tadeusz bachleda curuś.
 • Probiotika testsieger.
 • Biltema tv.
 • Singletrail freudenstadt.
 • Arbetsplatsolyckor 2016.
 • Russo marvel.