Home

Kollektivavtal vid offentlig upphandling

Kollektivavtal krav vid offentlig upphandling - Byggnad

Kollektivavtal krav vid offentlig upphandling Den svenska modellen skapar ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Sedan decennier tillbaka har modellen stått som en garant för en lönebildning som går i takt med samhällets ekonomiska tillväxt samtidigt som den skapat villkor för arbetare som innebär trygga anställningsvilllkor och schyssta löner reglerade genom kollektivavtal kollektivavtal och kollektivavtalsvillkor2 i den offentliga upphandlingen.3 Frågan är problematisk av två skäl, dels att det på den svenska arbetsmarknaden tillämpas vad vi kallar för den svenska modellen,4 dels att vi har ett tämligen otydligt unions-rättsligt regelverk om arbetsrättsliga krav i offentliga upphandlingar. Till de Kollektivavtal krav vid offentlig upphandling. 16 juli 2018 06:59. Den svenska modellen skapar ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Sedan decennier tillbaka har modellen stått som en garant för en lönebildning som går i takt med samhällets ekonomiska tillväxt samtidigt som den skapat villkor för arbetare som innebär trygga. Till riksdagen. Svar på fråga 2015/16:841 av Maria Malmer Stenergard (M) Krav enligt kollektivavtal vid offentlig upphandling. Maria Malmer Stenergard har frågat mig om jag gjort ställningstagandet att det skulle vara förenligt med principen om likabehandling av leverantörer vid upphandling att införa en lättnad för företag som har tecknat kollektivavtal Kollektivavtal ska gälla vid offentlig upphandling. 2016-11-11 . De vet hur de nuvarande otydliga reglerna om offentlig upphandling ställer till det. De vill ha tydlighet och de vill ställa krav på villkor enligt kollektivavtal när det behövs

Enligt motionen bör lagen om offentlig upphandling ändras så att arbetsmiljöhänsyn kan tas och krav på villkor enligt svenska kollektivavtal kan ställas vid upphandling. Som en kommentar till vår artikel kan nämnas att de avslagna motionerna och den beviljade motionen är utformade på olika sätt Företag som deltar i offentliga upphandlingar ska tillämpa regler som motsvarar villkoren i svenska kollektivavtal. De nya reglerna kan börja gälla den 1 januari 2017. - Det här är ett moraliskt ställningstagande, säger civilminister Ardalan Shekarabi Kollektivavtal får enligt Konkurrensverket inte krävas vid offentlig upphandling. Däremot bjuder övervakande myndighet på råd kring hur upphandlare ska formulera krav på arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal Syftet är att säkerställa sunda arbetsvillkor vid utförandet av offentliga kontrakt. Bestämmelserna är utformade som villkor för fullgörande av kontrakt. I lagen om offentlig upphandling (LOU) finns bestämmelserna i 17 kap. 2-5 §§ , i lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) i 16 kap. 2-5 §§ samt i lagen om upphandling av koncessioner (LUK) i 14 kap. 2-5 §§ Frånvaro av kollektivavtal är i sig inte ett bevis på att anbudsgivaren är oseriös, saknar tillräcklig leveransförmåga eller erbjuder låg kvalitet. Att som till exempel Olofströms kommun ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling är dock, som framgått ovan, inte tillåtet

Företagarna anser att oschysta villkor i offentlig upphandling givetvis ska motarbetas, men anser att det finns andra och mer träffsäkra sätt att åstadkomma detta. Vi befarar att de nya reglerna kommer att krångla till de offentliga upphandlingarna och försvåra särskilt för många små företag utan kollektivavtal Kollektivavtal vid upphandling ett fackligt beställningsjobb. Att regeringen överväger att ställa kollektivavtalsliknande krav vid offentlig upphandling ser Nils Karlson, vd för forskningsinstitutet Ratio, som ett stort problem

 1. Kollektivavtal vid offentlig upphandling (doc, 38 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om krav på villkor för anställda motsvarande svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling
 2. Offentlig upphandling ska vara effektiv, rättssäker och ta tillvara konkurrensen på marknaden. Den ska också främja innovativa lösningar och ha miljö- och sociala hänsyn i beaktande. Lagstiftningen om upphandling ska göra det lättare för varor och tjänster att röra sig fritt inom EU
 3. Svenska kollektivavtal i svensk offentlig upphandling I dag, den 15 januari, antog Europaparlamentet ett förslag till nya direktiv om offentlig upphandling. De nya EU-reglerna ger bättre möjligheter att ställa krav på att ta social- och miljömässig hänsyn vid upphandling
 4. Reglerna om arbetsrättsliga villkor finns i lagen om offentlig upphandling (LOU) 17 kap. 2-5 Upphandlingsmyndigheten har även tagit fram mallar för arbetsrättsliga villkor som kan användas vid upphandling inom områden Villkoren). Detta ska göras med utgångspunkt ur aktuellt kollektivavtal och de arbetstagar- och.

Krav på kollektivavtalsnivå: bara vid stora upphandlingar.. med svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling, samt hur upphandlande myndigheter som önskar genomföra upphandlingar med sådana villkor praktiskt kan gå till väga. Det är dessa, i flera hänseenden svåra och komplexa, frågor som vi belyser i denna rapport. Samtidigt är det tydligt att ytterligare klargöranden

EU: Kollektivavtal måste gälla vid offentlig upphandling. Det ska bli obligatoriskt att ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling. Det har EU-parlamentet röstat igenom i dag, onsdag. - Ett stort steg i rätt riktning, säger Johan Danielsson, facklig S-kandidat till EU-parlamentet Vissa bestämmelser i lagförslaget som specifikt rör krav på villkor enligt kollektivavtal vid offentlig upphandling och proceduren för detta röstades ned i riksdagen. Men frågan är inte avgjord helt än. Regeringen kan återkomma med ett nytt lagförslag senare enliga villkor vid offentlig upphandling Bakgrund Konkurrensverket har i ett beslut den 15 april 2010 (Dnr 259/2009) slagit fast att krav i samband med offentlig upphandling som innebär att leverantören måste ge sina anställda villkor som motsvarar villkoren enligt svenskt kollektivavtal inte är förenliga me

Kollektivavtal krav vid offentlig upphandling - Norra

 1. Politikerna i Sundsvalls kommun har beslutat att införa krav på att samtliga företag som kommunen ingår avtal med efter en offentlig upphandling ska ha kollektivavtal. Det är ett brott både mot lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om valfrihetssystem (LOV) samt EU-rätten, skriver Svenskt Näringsliv Ellen Hausel Heldahl
 2. Arbetsrättsliga villkor vid upphandling, prop. 2016/17:163 (pdf 979 kB) I propositionen föreslås bestämmelser som innebär att upphandlande myndigheter och enheter i upphandlingar ska ställa villkor avseende lön, semester och arbetstid, om det är behövligt och de går att fastställa
 3. Upphandling av offentliga kontrakt är av stor ekonomisk betydelse och beräknas i Sverige uppgå till drygt 600 miljarder kronor. Den offentliga upphandlingen används dessutom i allt större utsträckning för att uppnå samhällsekonomiska och arbetsmarknadspolitiska mål. Nya EU direktiv på upphandlingsområdet ska underlätta för upphandlande myndigheter att i större omfattning beakta.
 4. villkor vid offentlig upphandling värd att undersöka närmre. 1.2 Syfte Uppsatsen syftar till att ge läsaren en bakgrund till såväl upphandlingsreglerna som arbetsrätten i de delar som påverkar möjligheten att ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling. De nya E
 5. Vi kan alltså numera ställa högre krav vid offentlig upphandling, men det är knappast en följd av någon politisk samsyn i Sverige. Tvärtom har de svenska Allianspartierna och Sverigedemokraterna i ett europeiskt perspektiv varit skarpa motståndare till alla krav på kollektivavtal eller snarlika villkor

Krav enligt kollektivavtal vid offentlig upphandling Svar

 1. kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig upphandling - en svårlöst ekvation Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun∗ 1 Inledning Att konkurrensen om de offentliga kontrakten medför en ökande press på arbets- och anställningsvillkor har länge stått klart - ibland till den grad att man kan tala om social dumpning
 2. Möjligt ställa villkor i nivå med svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling. Konkurrensverket publicerar en rapport om upphandlande myndigheters möjligheter att inkludera arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling av tjänster och byggentreprenader som utförs i Sverige
 3. Det är inte förenligt med dagens upphandlingsrättsliga regelverk att ställa krav på kollektivavtal och/eller krav på kollektivavtalsvillkor i offentlig upphandling. Den slutsatsen har gjorts i en rapport framtagen på uppdrag av Konkurrensverket
 4. De nya EU-reglerna för offentlig upphandling ökar möjligheterna att ställa sociala krav på leverantörer av varor och tjänster. Ordförandena för LO, TCO och Saco kräver nu i ett debattinlägg i Dagens Samhälle att stat, kommuner och landsting ställer krav på kollektivavtal vid upphandlingar
 5. Ordning och reda ska gälla på arbetsmarknaden. Ett viktigt steg i den riktningen är att arbeta för att svenska löner och villkor ska gälla för alla som jobbar i Sverige. Den 15 januari 2014 röstade Europaparlamentet igenom nya regler för offentlig upphandling, som innebär att kommuner och landsting kan ställa krav på miljö och social hänsyn sam
 6. Rapporten Kollektivavtal och kollektivavtalsvillkor i offentlig upphandling har på uppdrag av Konkurrensverket skrivits av docent Andrea Sundstrand vid Stockholms universitet. Vid sidan om sitt akademiska uppdrag är hon även advokat

Kollektivavtal ska gälla vid offentlig upphandling Kommuna

Byggnads Väst och Socialdemokraterna i Mölndal är överens - målet är att kollektivavtal ska gälla vid alla offentliga upphandlingar. Det tar Byggnads Väst ordförande, Tomas Emanuelsson, och Pernilla Övermark, ordförande för Socialdemokraterna i Mölndal, i hand på I en gemensam motion till regeringen skriver företrädarna att personal inte ska drabbas av sämre arbetsvillkor eller arbetsmiljö när kontrakt pressas vid upphandling. Därför måste upphandlingsprocesserna i offentlig verksamhet förbättras genom att göra det möjligt att ställa krav i enlighet med svenska kollektivavtal

Krav på kollektivavtal vid upphandling Offentliga Affäre

Olofström kan bli den första kommunen i länet och en av de första i landet att införa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling Frågan om det är möjligt att ställa krav på kollektivavtal är omdiskuterad i Sverige. För att ge upphandlande myndigheter stöd i denna fråga initierade Konkurrensverket 2014 ett projekt som nu resulterat i rapporten Arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling Det handlar om tre nya EU-direktiv om offentlig upphandling som i dag slutligen har antagits av Europaparlamentet. - Det är glädjande att Europaparlamentet hörsammat LO:s krav på att kollektivavtal ska kunna krävas vid offentlig upphandling

Inga krav på kollektivavtal i offentlig upphandling. Myndigheterna kommer inte behöva ställa arbetsrättsliga krav på företag vid offentlig upphandling. Det förslaget säger nämligen Finansutskottet nej till, rapporterar TT. Mats Persson, Liberalernas ekonomiskpolitiska talesperson kollektivavtal vid offentlig upphandling.12 Motivet bakom kravet på kollektivavtal är att alla som arbetar i Sverige ska ha rätt till lika villkor för lika arbete och att arbetsgivarna inte ska tillåtas dumpa löner och anställningsvillkor och därmed kunna ge lägre anbu

Eftersom offentlig upphandling i Sverige omsätter mellan 560-670 miljarder kronor per år har myndigheters kravställningar stor påverkan på hela den svenska marknaden.7 Uppsatsen avser undersöka om offentliga myndigheter har någon möjlig-het att vid offentlig upphandling ställa krav på att leverantörer är anslutn Vid upphandling skall leverantören iaktta och följa villkor som uppfyller eller motsvarar de villkor som gäller i centrala kollektivavtal mellan parterna på arbetsmarknaden i respektive bransch. Enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) får upphandlaren ställa krav på särskilda villkor för hur uppdraget skall genomföras Sammanfattning. En särskild utredare ska analysera hur uttryckliga krav på villkor enligt kollektivavtal kan föras in i de tre nya kommande upphandlingslagarna om offentlig upphandling, upphandling inom försörjningssektorerna och upphandling av koncessioner

Peter Hultqvist, här i rollen som Socialdemokraternas ordförande i Dalarna, och Byggnads Gävle Dala-ordförande Kim Söderström tar i varandra i hand efter att det blivit klart att (S)-styrda kommuner i Dalarna samt landstinget ska kräva kollektivavtal vid offentliga upphandlingar Det grundar sig bland annat på en kammarrättsdom som förbjudit en statlig myndighet att ha kollektivavtal som villkor vid en offentlig upphandling. LOU har dock förändrats efter denna dom. Regeringen har i propositionen 2001/02:142 slagit fast att en myndighet vid upphandling får ställa sociala krav vid upphandling Kollektivavtal som krav vid upphandling. Konflikten vid skolbygget i Vaxholm illustrerar ett växande problem på den svenska arbetsmarknaden. Allt oftare uppdagas det hur mindre nogräknade arbetsgivare utnyttjar öppna gränser och ett svagt kontrollsystem till att dumpa löner och försämra arbetsvillkor för arbetare i Sverige Remissvar på Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78). Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över delbetänkandet. Vårdförbundet välkomnar att villkor enligt kollektivavtal kan och ska ställas i offentliga upphandlingar, men har synpunkter på hur förslaget utformats

Kollektivavtal ska gälla vid offentlig upphandling - Arbete

Kollektivavtalsliknande villkor ställs så här Upphandling2

1.8 Kollektivavtal 6 2. Uppdragsgivaren 7 2.1 Förberedelser inför upphandling 7 Från offentlig verksamhet till annan utförare ur ett uppdragsgivarperspektiv 9 2.1 Förberedelser inför upphandling 9 2.2 Upphandlingsprocessen 10 2.3 följer förfrågningsunderlaget vid en upphandling. Inom offentlig verksamhet kan initiativet att. genomförs inom ramen för ett offentligt upphandlingskontrakt. Vanligt förekommande sociala krav vid upphandlingar: • Anställningsvillkor och minimilön i nivå med centralt kollektivavtal • Anställning av långtidsarbetslösa, funktionshindrade och andra grupper • Främja möjligheter för små- och medelstora företa I nuvarande 1 kap. 9 a § LOU anges att upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar det. Bestämmelsen är utformad som ett s.k. målsättningsstadgande 19 och innehåller inget åliggande för upphandlande myndigheter om att de ska ställa miljökrav eller.

Arbetsrättsliga villkor i upphandlingsreglerna

kollektivavtal vid offentliga upphandlingar utifrån både nationella och gemenskapsrättsliga regler. Ämnet är aktuellt och har genom blockaden i Vaxholms kommun väckt stor diskussion i media då ärendet i nuläget ligger hos EG-domstolen. De juridiska områden som berörs är europeisk integrationsrätt, arbetsrätt och upphandlingsjuridik Ardalan Shekarabi har vid tidigare tillfällen sagt att krav på kollektivavtal i offentliga upphandlingar ska bli obligatoriskt samtidigt med att de nya EU-direktiven införs i svensk lag, vilket enligt planen sker den 1 april 2016

Första utländska totalentreprenören startade utan

Kollektivavtal ska gälla vid upphandlingar. Sverigedemokraterna vill att Bollebygds kommun vid upphandlingar och avtal skal ställa krav på kollektivavtal när arbete utförs i kommunen. Krav på kollektivavtal ska gälla för entreprenörer och hela underentreprenörskedjan vid kommunens upphandlingar och avtal Detta innebär i praktiken att företag inte behöver vara kollektivavtalsanslutna för att delta vid offentlig upphandling, vilket underlättar för småföretagen. Detta jämnar också ut spelplanen mellan svenska och utländska företag vid upphandling, då utstationeringsdirektivet som de utländska företagen har att förhålla sig till också rör endast den hårda kärnan Vaxholm och kollektivavtal vid offentlig upphandling 10 Lättare att ta sociala hänsyn enligt nya LOU 12 Upphandlingsprocessen 13 Planering och utformning av kontraktsvillkor 14 Planering av upphandlingen 15 Inledning av upphandlingen 16 Leverantörs lämplighet . Tilldelning av kontrakt 16 Uppföljning under avtalsperioden 1 Stöd vid offentlig upphandling. Våra aktuella upphandlingar annonseras via Visma/OPIC. Nej, det är inte tillåtet att ställa krav på att leverantören ska vara bunden till ett kollektivavtal. Det följer av de grundläggande principerna, främst proportionalitetsprincipen

Olagligt kräva kollektivavtal vid upphandlingar Dagens

Den offentliga upphandlingen regleras delvis på EU-nivå. Sverige var under den förra regeringen pådrivande för att reglerna skulle ge ett ökat utrymme att ställa sociala krav och miljökrav vid offentlig upphandling. Det visar sig nu att andra EU-länder använder sig av dessa möjligheter i betydligt högre utsträckning än Sverige Krav på kollektivavtal i offentlig upphandling - är det slutdiskuterat? Frågan om det är möjligt att ställa krav på kollektivavtal eller om det är möjligt att inkludera kollektivavtalsvillkor vid offentlig upphandling, har under lång tid varit omdiskuterad i Sverige Sociala hänsyn vid offentlig upphandling berör allt från möjligheten att ställa krav på kollektivavtal och värna den svenska modellen, till att uppfylla EU:s socialpolitiska målsättningar och bekämpa arbetslöshet. Allt sker under ett paraply av en EU-lagstiftning under ständig utveckling

Kollektivavtal Upphandling2

 1. vid offentlig upphandling. Den har då omfattat allt från frågor som har varit mycket kontroversiella - till exempel om en myndighet kan kräva att leverantören betalar sina anställda lön enligt kollektivav föra kontraktet ska få lön enligt kollektivavtal
 2. Nya regler gällande arbetsrättsliga krav i upphandling
 3. Kollektivavtal vid upphandling ett fackligt beställningsjob
 4. Kollektivavtal vid offentlig upphandling Motion 2007/08
 5. Offentlig upphandling - Regeringen
 6. Svenska kollektivavtal i svensk offentlig upphandling
 7. Arbetsrättsliga villkor baserat på kollektivavtal

Krav på kollektivavtalsnivå: bara vid stora upphandlinga

Kollektivavtal och kollektivavtalsenliga villkor vid

Upphandling - SKLHär är de branscher som är först ut med nya krav – ArbetetKalkyler för offentlig fastighetsverksamhetNu är det älgjakt – men vem har rätt till en fälld älgSkogsstyrelsens webbpublicering av personuppgifter fårHur läser man ett rättsfall? | Allt om Juridik
 • Dödsmaneter i thailand.
 • Begravningstal till mormor.
 • Antik titel korsord.
 • Liggande gasflaskor.
 • Umgänge barn under 1 år.
 • Tagesschau wetter.
 • Våffeljärn belgiska våfflor.
 • Houston airport.
 • Kaeser sx7.
 • Lth sommarkurser utomlands.
 • Hela kändis sverige bakar 2017 recept.
 • Oliver von anhalt wiki.
 • Varmvattenberedare 30 liter jula.
 • Bean och bönas dansbilder.
 • Kamremsbyte volvo v70 d2.
 • Stalon victor l pris.
 • Däckverkstad strängnäs.
 • Festmat.
 • Mammaträning tullinge.
 • Borås tidning annons.
 • Pigmentnevus icd 10.
 • Spisuttag 230v.
 • Elisabeth drottning england.
 • Vänja vuxen katt vid hund.
 • Maus serie.
 • Finnhamn bastu.
 • Nytt års bilder.
 • Sjukhus sängbord på hjul.
 • Skriva till europadomstolen.
 • Nämnarens adventskalender 2007.
 • Деца с аспергер.
 • Mjölkning.
 • Tanzen kinder ludwigshafen.
 • Säljande offert exempel.
 • Panasonic lumix 2017.
 • Böja kepsskärm.
 • Wo verdienen physiotherapeuten am meisten.
 • Musea eindhoven en omgeving.
 • Netflix chromecast problem.
 • Cykellampa teknikmagasinet.
 • Tigerkaka recept arla.