Home

Ökad insyn i fristående skolor

 1. Ökad insyn i fristående skolor . Enligt nuvarande reglering är allmänhetens rätt till insyn i en skola beroende av huvudmannaskapet. Huvudmännen för de fristående skolorna är, till skillnad från de kommunala huvudmännen, inte skyldiga att tillämpa offentlighetsprincipen
 2. Ökad insyn i fristående skolor. Enligt nuvarande reglering är allmänhetens rätt till insyn i en skola beroende av huvudmannaskapet. Huvudmännen för de fristående skolorna är, till skillnad från de kommunala huvudmännen, inte skyldiga att tillämpa offentlighetsprincipen
 3. Yttrande över betänkandet Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) (U2015/04800/GV) Riksdagens ombudsmän, JO, har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet. Jag begränsar mitt yttrande till följande kommentarer. Av kommittédirektiven (dir 2014:91) framgår att utredarens uppdrag har varit at

Ökad insyn i fristående skolor Registrering av allmänna handlingar Utredarens De fristående skolorna ska vara skyldiga att förslag: registrera sina allmänna handlingar. Det överlåts åt huvudmännen för de fristående skolorna att ordna registreringen efter vad som är lämpligast för den egna verksamheten. Tillgänglighe Ökad insyn i fristående skolor Från och med juli 2017 ska handlingar i landets cirka 1 300 fristående skolor vara offentliga på samma sätt som i de kommunala skolorna, föreslås i en utredning som lämnats till utbildningsminister Gustav Fridolin

Ökad insyn i fristående skolor. Utredningen föreslår - i enlighet med utgångspunkten i direktiven - att offentlighetsprincipen ska införas hos huvudmän för fristående skolor. Remiss (2 st) 11 november 2015. Remiss SOU 2015:82 Ökad insyn i fristående skolor fristående skolan/en fristående skola som anordnar fritidshem är belägen har rätt till insyn i verksamheten. Regleringen om insyn i skollagen är likalydande för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och fritidshem. Regleringen för fritidshem är ny, motsvarande regel fanns inte i 1985 års skollag Regeringen vill se att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor. Lagförslag om större insyn i friskolor Öka kunskapen om språkstörning i skolan. Utredningen Ökad insyn i fristående skolor SOU 2015:82 har nu resulterat i en lagrådsremiss. I lagrådsremissen föreslås ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Rätten att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska också gälla hos enskilda som godkänts som huvudmän för fristående skolor

Ökad insyn i fristående skolor. Publicerad 7 oktober 2015. Från och med juli 2017 ska handlingar i landets cirka 1.300 fristående skolor vara offentliga på samma sätt som i de kommunala. Ökad insyn i fristående skolor Betänkande av Utredningen om offentlighetsprincipen i fristående skolor Stockholm 2015 SOU 2015:82 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.s Ökad insyn i fristående skolor / betänkande av Utredningen om offentlighetsprincipen i fristående skolor. Sverige. Utredningen om offentlighetsprincipen i fristående skolor (författare) ISBN 9789138243503 Publicerad: Stockholm : Fritzes, ett Wolters Kluwer-företag, 201

Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) Svenskt Näringsliv har givits möjlighet att besvara ovan rubricerad utredning. Öppenhet och transparens är en självklarhet i skolsektorn. Däremot gör Svenskt Näringsliv en annan bedömning än utredningen och anser inte att det finns skäl att omfatta fristående skolor av. Ökad insyn i fristående skolor SOU 2015:82 Ert referensnummer: U2015/04800/GV Vårt referensnummer: Dnr 15-0106 TCO har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82). Sammanfattning TCO tillstyrker förslagen i betänkandet och vill att dessa tillsamman Ökad insyn i fristående skolor. SOU 2015:82. : Betänkande från Utredningen om offentlighetsprincipen i fristående skolor (Häftad) Tipsa en vän 214 kr Antal. Lägg i varukorgen. Spara i ny önskelista. Du måste välja en storlek innan du kan lägga varan i varukorgen Ökad insyn i fristående skolor I en utredning Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) föreslås att fristående skolor ska, i enlighet med utredningens direktiv, omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att rätten att ta del av allmänna handlingar även ska gälla handlingar hos huvudmän för fristående skolor Det finns inga omdömen till denna titeln. Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme

Ökad insyn i fristående skolor Statens offentliga

SOU 2015:82 Ökad insyn i fristående skolor (Utbildningsdepartementet). Arbetsrättsligt förarbete som Sören Öman samlat. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Ökad insyn i fristående skolor. Från och med juli 2017 ska handlingar i landets cirka 1 300 fristående skolor vara offentliga på samma sätt som i de kommunala skolorna, föreslås i en utredning som lämnats till utbildningsminister Gustav Fridolin.(TT) Förslaget riskerar framför allt leda till betydande negativa effekter i form av ökade kostnader och administrativ och krånglig hantering för friskolorna - i synnerhet de småskaliga friskolorna. Företagarna avstyrker därför förslaget. Läs hela remissvaret här: Remissvar - Ökad insyn i fristående skolor Friskolornas riks­förbunds yttrande över betänkandet Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82), dnr U2015/04800GV. Friskolornas riksförbund värnar öppenhet i fristående skolor. Den myndighetsutövning som utförs där ska kunna prövas och det är viktigt att föräldrar och elever har tillgång till god information för att välja. Ökad insyn i fristående skolor. TT Uppdaterad för 5 år sedan 18:07 - 7 okt, 2015 Från och med juli 2017 ska handlingar i landets cirka 1 300.

Ökad insyn i fristående skolor - insynsverige

Ökad insyn i fristående skolor. Betänkande, SOU 2015:82. Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak förslagen i remissen men kan se brister som måste beaktas. Opinion Likvärdig skola. Publicerad 29 januari 2016 Detta yttrande innehåller svar från DHB gällande SOU 2015:88 Ökad insyn i fristående skolor. Sammanfattningsvis anser att förslaget att offentlighetsprincipen i större utsträckning även innefattar friskolor. Alla verksamheter finansierade av skattemedel måste ge medborgarna insyn i syfte att motarbeta missförhållanden handlingsoffentlighet i fristående skolor är att öka insynen bl.a. i fråga om ekonomisk redovisning. Företagarna anser att det är angeläget att skolsektorn präglas av öppenhet och transparens. Elever, föräldrar, allmänhet och media har ett berättigat intresse av att få insyn i de allmänt finansierade skolverksamheterna Ökad insyn i fristående skolor. Publicerad: 07 oktober 2015 kl. 18.05 Uppdaterad: 07 oktober 2015 kl. 18.46. INRIKES. Utbildning. Från och med juli 2017 ska handlingar i landets cirka 1 300. Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) Departement: Utbildningsdepartementet Sista svarsdatum till departement/motsv: 2016-02-05 Besvarat av SKL: 2016-01-22 Ansvarig på SKL: Ann-Sofi Agnevik och Eva-Lena Arefäl

Ökad insyn i fristående skolor lagen

Ökad insyn i fristående skolor [Elektronisk resurs] 2015-10-07T14:30:00+02:00 Svenska. Läs hela texten. E-bok; Sammanfattning Ämnesord. Stäng . Utredningen föreslår - i enlighet med utgångspunkten i direktiven - att offentlighetsprincipen ska införas hos huvudmän för fristående skolor.. Ökad insyn i fristående skolor Remissvar Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82). Det är bra med en ökad insyn i landets fristående skolor. Det är en fråga om legitimitet och fortsatt förtroende för friskolesektorn, menar Sveriges Skolledarförbund i sitt remissyttrande Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) Riksförbundet FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, är en intresseorganisation som arbetar för att människor med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv med full delaktighet i samhällslivet och rätt till samma levnadsvillkor som gäller för andra

Remittering av betänkandet Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Kammarrätten i Jönköping 3. Justitiekanslern (JK) 4. Domstolsverket 5. Åklagarmyndigheten 6. Rikspolisstyrelsen 7. Brottsförebyggande rådet 8. Datainspektionen 9. Arbetsgivarverket 10. Barnombudsmannen 11. Yttrande över Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) Regelrådets ställningstagande Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Innehållet i förslage Ökad insyn i fristående skolor. SOU: 2015:82. Föräldraalliansen Sverige är ett nationellt förbund för Sveriges föräldrar. Förbundet är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet. Våra mest prioriterade frågor är förskole och skolrelaterade. Vi verkar för en likvärdig skola och en likvärdig fritid för varje elev Friskolekoncerner och Friskolornas riksförbund säger bestämt nej till att offentlighetsprincipen ska gälla för fristående skolor på samma sätt som för kommunala skolor.En sådan lagändring riskerar att leda till färre friskolor, hävdar Academedia. Den förra regeringen aviserade en lagändring om samma möjlighet till insyn i fristående skolor som i kommunala skolor

DHB:s yttrande angående Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) DHB ställer sig i yttrandet positivt till utredningens förslag. Riksförbundet DHB ställer sig positivt till förslaget om att offentlighetsprincipen även ska omfatta fristående skolor Ökad insyn i fristående skolor Utredningens uppdrag är lämna förslag om hur offentlighetsprincipen i praktiken kan införas i fristående skolor inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt att göra konsekvensanalyser av en sådan reglering Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2015:82: Ökad insyn i fristående skolor Utgivarna har getts tillfälle att yttra sig över rubricerat betänkande och får anföra följande: Utgivarna ser positivt på att offentlighetsprincipen utökas till att omfatta fristående skolor och har inget att invända mot de förslag som presenterats i betänkandet author Lundell, Bengt LU organization. Department of Law publishing date 2016 type Other contribution publication status published subjec

Ökad insyn i fristående skolor. TT. Från och med juli 2017 ska handlingar i landets cirka 1 300 fristående skolor vara offentliga på samma sätt som i de kommunala skolorna,. Föreslår att förskoleklassen kvarstår som en egen skolform men blir obligatorisk. Enligt förslaget ska skolplikt då inträda vid sex års ålder. Utredningen föreslår även att skolplikten ska förlängas, under högst ett år för en elev som inte har uppnått behörighet till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan efter Remissvar: Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) Handikappförbunden Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 39 funktionshinderförbund som tillsarmnans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. Vårt intressepolitisk Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) Statskontoret tillstyrker kommitténs förslag. Enligt Statskontorets bedöm-ning är det viktigt att vidga öppenhet och insyn för allmänheten i de verksamheter som finansieras av skattemedel. Generaldirektör Ingvar Mattson har beslutat i detta ärende

Ökad insyn i fristående skolor Sv

Kan tillägga att en utredning SOU 2015:82 Ökad insyn i fristående skolor föreslog att regelverket i friskolor ska bli detsamma som vid en skolmyndighet- sekretessregler, arkivbestämmelser m.m. Bifogar den utredningen. På s 111 och framåt ger man förslag om arkivering: 7.10 Översyn av vissa bestämmelser utanför OSL 7.10.1 Arkivlage Ökad insyn i fristående skolor ett steg i rätt riktning. Senast uppdaterad 2015-10-08 Offentlighetsprincipen ska gälla även på fristående skolor, föreslår regeringens utredning. Lärarförbundet är positivt till förslaget, som innebär. Ökad insyn i fristående skolor ons, okt 07, 2015 14:30 CET. Utredningen om offentlighetsprincipen i fristående skolor har i dag över­lämnat sitt betänkande Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) till utbildningsminister Gustav Fridolin.. Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om hur offentlighets­principen i praktiken kan införas i fristående skolor och att göra.

Offentlighetsprincipen ska gälla i fristående skolor

Yttrande över betänkandet Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) (U2015/04800/GV) Skolinspektionen är positiv till att offentlighetsprincipen införs i fristående skolor och att meddelarskydd ska gälla även för anställda och uppdragstagare i fristående skolor fristående skolan är belägen har rätt till insyn i verksamheten. 22§ resp.41 §/Träder i kraft I:2015-01-01/ Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till insyn i verksamheten så att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag och tillgodose allmänhetens behov av insyn. Lag (2014:903) Utredningens förslag har presenterats i betänkandet Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) och har remissbehandlats. Förslagen i utredningen bereds nu på regeringskansliet. Friskolornas riksförbund avstyrkte med bestämdhet utredningens förslag, med anledning av de omfattande konsekvenser förslagen skulle få för de fristående skolorna

Kommunens insyn i fristående skolor - Insyn Sverig

Title: Remittering av Offentlighetsprincipsutredningens betänkande Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) Author: Anna Barklund Created Dat Remissvar Ökad Insyn Fristående Skolor SOU2015 82. Dela sidan: Facebook Twitter. Senast uppdaterad. 11 november, 2015. Fler remisser 19 april, 2020 Svar: Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna 23 mars, 2020 Idéburen välfärd SOU 2019:56

Lagförslag om större insyn i friskolor Skolvärlde

Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) IFAU är, i enlighet med tidigare remissvar (dnr 136/2013), positivt till förslag som ökar transparensen inom huvudmännens verksamhet. IFAU tror att möjligheterna till konkurrens på lika villkor ökar om samma regler med avseende på offentlighets- och sekretesslagen. Remisslista: Ökad insyn i fristående skolor, SOU 2015_82 (pdf 104 kB) Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 5 februari 2016. Genväga

Offentlighetsprincipen i fristående skolor

Juridik för skolledare - Göte Appelberg, Jan Carlson

Insyn i skolan måste trumfa affärsintressen Den lilla offentliga insyn som fanns i fristående skolor har stoppats och någon lösning finns inte i sikte. Under tiden etablerar de stora koncernerna nya skolor i snabb takt, skriver Sten Svensson, medlem av Nätverket för en likvärdig skola, och Tor Nitzelius, tidigare förbundsjurist vid Lärarförbundet REPLIK. Hans Bergström, knuten till Internationella Engelska Skolan (IES), varnar i Dagens industri det privata näringslivet för planerna på att införa offentlighetsprincipen i fristående skolor. Det privata näringsliv som genererar skattepengarna Hans Bergströms lever av borde tvärtom vara mycket angeläget att öka insynen i friskolesektorn Insyn i fristående skolor. Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet, i hela landet, för att se att den följer lagar, regler och läroplaner. Utöver det har Täby kommun rätt att göra insynsbesök på fristående skolor. Täby kommun gör insynsbesök på fristående skolor sedan 2014

Home Research Outputs Remissyttrande: Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) Remissyttrande: Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) Research output : Other contribution › Miscellaneou

Fakta: Insyn i fristående skolor Redan 2013 föreslog den parlamentariskt sammansatta Friskolekommittén att offentlighetsprincipen och anställdas meddelarskydd ska gälla för friskolor Det innebär att allmänhetens insyn i fristående skolor ökar genom möjligheten att ta del av skolornas allmänna handlingar. Skyddet för elevernas integritet säkras genom att eleverna i fristående skolor kommer att omfattas av samma sekretessbestämmelser i OSL som elever i den kommunala skolan En statlig utredning föreslår nu ökad insyn i friskolors verksamhet och rätt till meddelarskydd för de fristående skolornas personal SOU 2015_82 Ökad insyn i fristående skolor Final published version, 53 KB , PDF document Lund University Box 117, 221 00 LUND Telephone (switchboard): +46-46-222 00 00 lu@lu.s Remissvar från Statens medieråd på betänkandet Ökad insyn i fristående skolor, SOU 2015:82 (U2015/04800/GV Ökad insyn i fristående skolor. Förslaget Huvudmännen för fristående skolor ska tillämpa De kommunala arkivmyndigheterna ska vara arkivmyndighet även för huvudmännen för fristående skolor och därmed ha tillsyn över dessa. Om.

 • Watch cartoons online family guy.
 • Richard burton death.
 • Hör auf dein herz englisch.
 • Stellenangebote landratsamt bad tölz.
 • Skeiv definisjon.
 • Bemanningsföretag norge hjelpepleier.
 • Ica mina varor.
 • Tulum mexico väder.
 • We run the world linköping.
 • Lediga lägenheter falun centrum.
 • Veranstaltungen für kinder enzkreis.
 • Storebro bruk.
 • The longest day iron maiden.
 • Spiontema.
 • Norrlandskliniken sjukgymnast.
 • Sveriges nationalsång alla verser.
 • Missnöjd med hårfärgning hos frisör.
 • Tyska översättning.
 • Chloasmen.
 • D angelo untitled.
 • Jaquette stockholm.
 • Pop artists.
 • Funny citat.
 • Studentrabatt lagerhaus.
 • Mönster necessär gratis.
 • Ihk zwischenprüfung 2017.
 • Heimstaden lediga lägenheter hyltebruk.
 • Einkommen bayern statistik.
 • Hur tung husvagn får jag dra med b kort.
 • Student dashboard tynker.
 • Fyllecell 4 gånger.
 • Nådde fram synonym.
 • Katt bits för uppmärksamhet.
 • Video patrick bruel.
 • Britannica human evolution.
 • Stimmung in deutschland aktuell.
 • Tulpangårdens förskola bjärred.
 • Laerdalstunneln.
 • Lek och bushuset lidköping.
 • Wann meldet sich ein mann nach dem ersten date.
 • Ranunkel kall.